NAARDERMEER

Het Naardermeer is het oudste Nederlandse natuurmonument.

Eigenaar is de Vereniging Natuurmonumenten, dus o.a. u (?) en ik.

Gemeente Naarden
Ca 1400 ha
Gelegen ten westen van Naarden en Bussum, ten noorwesten van de Hilversumse Meent, ten noorden van Ankeveen en de Ankeveense Plassen, ten oosten van Weesp (Nieuwe Keverdijkse Polder) en ten zuiden van de snelweg A1 en knooppunt Muiderberg, Muiderberg en het Naarderbos.
Gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Amsterdam - Hilversum - Amersfoort, een van de drukste spoorlijnen van Nederland.

Het Naardermeer is een natuurlijk meer, en niet zoals de overige plassen in de regio door vervening ontstaan.
Het stond in open verbinding met de Vecht, tot het meer werd afgedamd, in de 14e eeuw.
Er is nog wel een afwateringskanaal naar de Vecht (Muiden)

Tussen 1623 en 1629 is het drooggelegd, doch vrij spoedig daarna weer onder water gezet om Amsterdam te beschermen tegen oprukkende Spaanse troepen (80-jarige oorlog).

Aan het eind van de 19e eeuw werd een poging gedaan het meer opnieuw droog te leggen.
Dit mislukte: de toestroom van kwelwater vanuit het Gooi was zo groot dar er niet tegen te malen viel (qua kosten).

In 1904 wilde de gemeente Amsterdam het Naardermeer dempen met huisvuil uit de stad.
Vele burgers kwamen hiertegen in opstand, waarop het gemeentebestuur bakzeil haalde.
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten werd opgericht (1905) door o.a. Jac. P. Thijsse en E. Heimans
Deze vereniging kocht het Naardermeer voor f 150.000.-
De opbrengst van jacht, visserij en rietkap stelde de Vereniging in staat de rente op de geldlening terug te betalen.

Het gebied is beperkt toegankelijk.

De dreigende verdroging van het Naardermeer (door afname van de hoeveelheid kwelwater uit het Gooi (drinkwaterwinning!) wordt bestreden door het inlaten van (gezuiverd) water uit het Gooimeer en verhoging van het waterpeil in de Hilversumse Bovenmeent, direct ten zuiden van het Naardermeer.
Ook de afdamming in 1986 van de Aalscholverkolonie, die sinds begin jaren '70 van de vorige eeuw aan de westkant in het naardermeer is ontstaan, heeft bijgedragen aan een verbetering van de waterkwaliteit.

In 2005 (18 januari) ontving Natuurmonumenten het "European diploma of protected area" voor het beheer van het Naardermeer.
De prijs van de Raad van Europa werd uitgereikt door Josef Fischer, lid van de Raad.

Op 22 juni 2005 kreeg het Naardermeer de status van aardkundig monument in de provincie Noord-Holland.

Een rondje Naardermeer is een leuke en nuttige dagbesteding

Vogels in en rond het Naardermeer

Een groot aantal soorten broedt en of fourageert in en rond het Naardemeer.

Het meer wordt bedreigd door plannen de snelweg A6 door te trekken naar de A9.
De nieuwe weg zal dan vlak langs het Naardermeer komen te lopen.
Op 13 oktober 2006 besloot het kabinet af te zien van dze verbinding. Zie ook:

Hieronder enkele opnames gemaakt in de zomer van 1999 tijdens een "rondje"

 

Naar pagina 2, foto's Naardermeer